ثبت شرکت    
تاسيس شرکت در کنيا شامل مراحل زير است:
1- انتخاب نام برای شرکت و ارائه آن به اداره ثبت شرکتها در
کنيا. هزينه ای در حدود 300 شيلينگ دارد. که پس از نهايتا
دو روز از آن سازمان جواب خواهيد گرفت.
2- جهت ثبت دارايی های شرکت و سرمايه اوليه هم که نياز
به تائيد اداره ماليات کنيا دارد. حدودا مبلغ 2005 شيلينگ لازم
است.
3 - پرداخت هزينه های ثبت و مهر مالياتی در بانک.
4 - تکميل فرم پذيرش 208 در يک دفتر ثبت اسناد
رسمی.(حدودا 200 شيلينگ.)
5 - تنظيم سند توسط اداره ثبت دفتر دادستان کل نايروبی.
6 - ثبت در اداره ماليات.
 7 - ثبت در اداره ماليات بر ارزش افزوده  VAT    
.  8 - در خواست مجوز فعاليت اقتصادی و دريافت   PIN    
9 - ثبت در سازمان تامين اجتماعی.
-10 ثبت در صندوق بيمه ملی بيمارستانی.
 -11 ثبت در PAYE    
12- سفا رش مهر شرکت بعد از يک اخذ مجوز شرکت.
تمام اين مراحل در حدود دو هفته انجام می شود.
 
تاسيس يک شعبه از يک شرکت خارجی در کنيا
1 - کپی معتبر از اساسنامه شرکت مادر.
2 - فهرست مدیران شرکت با ذکر نام کامل, مليت و ديگر
اطلاعات مربوط به شرکت در کنيا.
3 - بيانه مربوط به تمامی مسئوليت های شرکت در کنيا.
4 - نام و آدرس پستی شخص يا اشخاص به نمايندگی از
طرف شرکت.
5 - آدرس کامل ودفتر ثبت شده در کشور مادر.
6 - آدرس کامل مکان فعاليت اقتصادی در کنيا.